Projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Działanie III.6: Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013

Nazwa projektu : Zakup sprzętu dla rozwoju działalności firmy DESIGNLABS

Przedmiotem projektu jest doposażenie przedsiębiorstwa w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz zatrudnienie dwóch osób, stanowiące realizację strategii inwestycyjnej firmy i zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług, zwiększenia konkurencyjności na rynku regionalnym oraz krajowym, a także rozwoju prowadzonej działalności.